หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535    คุณเข้าสอบคนที่ 20349
1. การกระทำผิดวินัยในข้อใดถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เปิดเผยความลับของทางราชการ
รายงายเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
ถูกทุกข้อ
2. ข้าราชการพลเรือน คือ ข้าราชการหรือบุคคลตามข้อใด
ข้าราชการสังกัดในกระทรวง ทบวง กรม
ข้าราชการพลเรือนที่ไม่ใช่ข้าราชการทหาร
บุคคลซึ่งที่ได้รับบันจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน
ถูกทุกข้อ
3. ข้าราชการที่ถูกสั่งออกจากราชการให้ร้องทุกต่อก.พ.ภายในกี่วัน
15วัน
30วัน
45วัน
60วัน
4. ข้าราชการมีมลทินหรือมัวหมองมีความหมายตามข้อใด
ข้าราชการถูกศาลพิพากสาให้จำคุก
ข้าราชการเล่นการพนันแล้วถูกจับ
ข้าราชการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ข้าราชการถูกบังคับบัญชาตักเตือนเรื่องการทำงาน
5. ตำแหน่งที่มีคุณลักษณะตามที่ก.พ.กำหนดจะต้องมีการสับเปลี่ยนย้ายโอนห้ามปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลากี่ปี
3ปี
4ปี
5ปี
6ปี
6. ผู้ใดมีสิทธิได้รับบำเน็จบำนาญ
นายเอกถูกลงโทษไล่ออกเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่
นายโทถูกลงโทษปลดออกเนื่องจากปฏิบัติราชการโดยประมาท
นายตรีลาออกจากราชการเพื่อไปทำภาระกิจส่วนตัว
ถูกทั้งข้อ2และข้อ3
7. ข้อใดไม่ใชโทษทางวินัย
ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน
ให้ออก
ปลดออก
8. ใครเป็นผู้อนุมัติให้พนักงานเทศบาลเป็นข้าราชการพลเรือน
กระทรวงเจ้าสังกัด
กรมเจ้าสังกัด
ก.พ.
ก.พ.ร.
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกาลพลเรือนพ.ศ.2535ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน
หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน
หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน
10. ข้อใดเป็นข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการครู
ข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม
ถูกทุกข้อ
11. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารหากประสงค์จะเข้ารับราชการจะต้องบรรจุภายในกี่วัน
60 วัน
90 วัน
120 วัน
180 วัน
12. ข้อใดไม่ใช่ข้อพิจจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คุณภาพและปริมาณงาน
ระยะเวลาการรับราชการความสามารถและความอุตสาหะในการทำงาน
ความสามารถและความอุตสาหะในการทำงาน
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
13. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535"การบรรจุ"หมายถึงข้อใด
การรับบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนเข้ารับราชการเป็นราชการพลเรือน
การรับข้าราชการพลเรือนแล้วให้ดำรงตำแหน่งตามตำแหน่งที่กำหนด
การให้ข้าราชการพลเรือนดำรงตำแหน่งในส่วนราชการอื่น
การให้ข้าราชการพลเรือนดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
14. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภท
2ประเภท
3ประเภท
4ประเภท
5ประเภท
15. ข้อใดมิใช่บำเน็จความชอบของข้าราชการพลเรือน
คำชมเชย
เลื่อนขั้นเงินเดือน
เครื่องเชิดชูเกียรติ
เพิ่มวันลา
16. ข้อใดไม่ใช่การเลื่อนตำแหน่งราชการพลเรือนในระดับที่สูงขึ้น
เลื่อนจากผู้สอบแข่งขันได้
เลื่อนจากผู้สอบคัดเลือกได้
เลื่อนจากผู้ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติราชการ
เลื่อนจากผู้ที่ไดรับการคัดเลือก
17. การโอนข้อใดถูกต้อง
จะทำได้เมื่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา52 ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
ถูกทุกข้อ
18. ข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภท
2 ประเภท
3ประเภท
4ประเภท
5ประเภท
19. การบรรจุบุคคลในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรจุจะเริ่มตั้งแต่ในระดับใด
ระดับ5
ระดับ6
ระดับ7
ระดับ8
20. ใครเป็นรักษาการตามราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535
นายกรัฐมนตรี
นัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
เลขาทิการ ก.พ.