หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546    คุณเข้าสอบคนที่ 21301
1. โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อให้การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ เรียกว่า
สถานพัฒนาและฟี้นฟู
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
สถานสงเคราะห์
สถานแรกรับ
2. สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กมีนำนวนตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
2 คน
5 คน
6 คน
10 คน
3. บุคคลใดที่ถือว่าเป็นผู้ปกครอง
ผู้อนุบาล
ผู้รับบุตรบุญธรรม
บิดามารดา
ถูกทุกข้อ
4. เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตน เรียกว่า
เด็กที่ผู้ปกครองรับรอง
เด็กกำพร้า
เด็กที่อยู่ในสภาพลำบาก
เด็กพิการ
5. ใครมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฏกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ถูกทุกข้อ
6. เด็กตามความหมายของพระราชบีญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ไม่รวมถึงใคร
เด็กที่ผู้ปกครองรับรอง
เด็กที่มีบุตรก่อนบรรลุนิติภาวะ
ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
เด็กที่เริ่มทำนิติกรรมสัญญาได้
7. สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป เรียกว่า
สถานพัฒนาและฟี้นฟู
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
สถานสงเคราะห์
สถานแรกรับ
8. สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพื่อแก้ไขความประพฤติ บำบัด รักษา และฟื้นฟู สมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พังได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เรียกว่า
สถานพัฒนาและฟี้นฟู
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
สถานสงเคราะห์
สถานแรกรับ
9. สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว เพื่อกำหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละราย เรียกว่า
สถานพัฒนาและฟี้นฟู
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
สถานสงเคราะห์
สถานแรกรับ
10. เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกำลังความสามารถสติปัญญาหรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เรียกว่า
เด็กเร่ร่อน
เด็กกำพร้า
เด็กที่อยู่ในสภาพลำบาก
เด็กพิการ
11. "เด็ก" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ากี่ปีบริบูรณ์
15 ปี
17 ปี
18 ปี
20 ปี
12. เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร เด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนำไปในทางกระทำผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยุ่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนำไปในทางเสียหาย เรียกว่า
เด็กเร่ร่อน
เด็กกำพร้า
เด็กที่อยู่ในสภาพลำบาก
เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด
13. ข้อใดมิใช่การทารุณกรรม
การว่ากล่าวตักเตือนอย่างรุนแรง
ละเว้นการกระทำจนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ
การกระทำผิดทางเพศต่อเด็ก
การใช้เด็กให้กระทำในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่จิตใจ
14. เด็กซึ่งกำลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน เรียกว่า
นักเรียน
นิสิต
นักศึกษา
เด็กเล็ก
15. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ ไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง เรียกว่า
เด็กเร่ร่อน
เด็กกำพร้า
เด็กที่อยู่ในสภาพลำบาก
เด็กพิการ
16. สืบเสาะและพินิจเป็นการค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและนำมาวิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการด้านใด
วิทยาศาสตร์
สังคมสงเคราะห์
วิศวกรรมศาสตร์
ถูกทุกข้อ
17. สถานที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
สถานพินิจ
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
สถานสงเคราะห์เด็กเล็ก
สถานธนานุบาล
18. "สถานรับเลี้ยงเด็ก"หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินกี่ปี
3 ปี
6 ปี
10 ปี
18 ปี
19. เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฎบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ เรียกว่า
เด็กเร่ร่อน
เด็กกำพร้า
เด็กที่อยู่ในสภาพลำบาก
เด็กพิการ
20. เด็กซึ่งกำลังรับการศึกษาขึ้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน เรียกว่า
นักเรียน
นิสิต
นักศึกษา
เด็กเล็ก