หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508    คุณเข้าสอบคนที่ 17191
1. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจนอกเขตเทสบาลคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายกอบจ.
นายกเทศมนตรี
2. คณะกรรมการพิจารณาราคาปานกลางเสร็จแล้วจะต้องยื่นรายงานเพื่อปิดประกาศภายในกี่วัน
15วัน
30วัน
45วัน
60วัน
3. "ที่ดิน"หมายความถึง
พื้นที่ดินที่มีโฉนด
พื้นที่บนเขาภูพาน
บ่อน้ำของครองด่าน
ถูกทุกข้อ
4. นายเพิ่มพูนซื้อที่ดินเพ่มขึ้นจากเพื่อนบ้านนายเพิ่มพูนแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อพนักงานประเมินภายในกี่วัน
ทันที
15วัน
30วัน
45วัน
5. ข้อยกเว้นที่บุคคลธรรมดาที่อยู่อาศัยของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ที่ดินนอกเขตเทศบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน10ไร่แต่จะน้อยกว่า5ไร่ไม่ได้
ที่ดินในเขตเทศบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน5ไร่แต่จะน้อยกว่า3ไร่ไม่ได้
ที่ดินในเขตเมืองพัทยาให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน100ไร่แต่จะน้อยกว่า50ตารางวาไม่ได้
ถูกทุกข้อ
6. ช่วงเวลาใดที่เจ้าพนักงานประเมินสามารถไปในที่ดินเกี่ยวกันการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
เวลา8.30น.ถึง16.30น.
เวลาที่เจ้าของที่ดินอนุญาต
เวลาใดก็ได้ที่ไม่ใช่ยามวิกาล
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
7. วิธีการยึดอายัดและวางขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระให้นำวิธีการใดมาบังคับใช้
ประมวลกฎหมายรัษฎากร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อบังคับของส่วนราชการปกครองท้องถิ่นนั้น
8. การประเมินภาษีบำรุงท้องที่ในปีแรกหากเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันเจ้าพนักงานประเมินจะดำเนินการอย่างไร
ปิดไว้ที่ว่าการอำเภอ
ปิดไว้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ปิดไว้ที่สำนักงานเทศบาล
ส่งหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
9. นายชูวิทย์จงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่จะได้รับโทษสถานใด
จำคุกไม่เกิน6เดือน
ปรับไม่เกิน5,000บาท
จำคุกไม่เกิน3เดือน
ปรับไม่เกิน1,000บาท
10. นายจิตมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จำนวนเงิน500บาทแต่นายจิตเจตนาแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องถามว่านายจิตจะต้องเสียเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด
50บาท
100บาท
500บาท
1,000บาท
11. เจ้าพนักงานประเมินสามารถประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินกี่ปีสำหรับกรณีที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
1ปี
3ปี
5ปี
10ปี
12. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนใด
เมษายน
มีนาคม
ตุลาคม
ธันวาคม
13. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่นำเงินไปชำระเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกี่วันหลังจากประกาศแสดงรายการที่ดิน
15วัน
30วัน
45วัน
60วัน
14. "เจ้าของที่ดิน"หมายความถึง
บุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นิติบุคคลครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ถูกทุกข้อ
15. ภาษีบำรุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายได้ของหน่วยงานใด
อบต.
อำเภอ
เทศบาล
อบจ.
16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ"การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ"
ให้ส่งในเวลาทำการของทางราชการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ให้ส่ง ณ ภูมิลำเนาของผู้รับ
ให้ปิดประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย1ฉบับ
ถูกทุกข้อ
17. เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับกรณีใด
ที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐโดยหาผลประโยชน์จากที่ดิน
ที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใช้ในกิจการของ อบจ.โดยหาผลประโยชน์จากที่ดิน
ที่ดินเป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ถูกทุกข้อ
18. การชำระภาษีบำรุงท้องที่ผ่านตั๋วแลกเงินของธนาคารให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อใด
ตามวันที่ลงในตั๋วแลกเงิน
ตามที่เจ้าพนักงานได้รับตั๋วแลกเงิน
ตามวันที่ชำระผ่านธนาคาร
ตามวันที่ไปรษณีย์ส่งถึง
19. คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลากี่ปี
2ปี
3ปี
4ปี
5ปี
20. ผู้ใดมีอำนาจสั่งการให้คณะกรรมการทำการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ได้
รัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรทสรรพากร