หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508    คุณเข้าสอบคนที่ 16249
1. นายบุญเลี้งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นจำนวนเงิน1,000บาทแต่นายบุญเลี้งไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถามว่านายบุญเลี้งต้องเสียเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด
10บาท
100บาท
200บาท
ไม่เสียเงินเพิ่มแต่อย่างใด
2. บุคคลใดได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
นายไก่ใช้ที่เป็นสุสานและฌาปนสถานโดยรับค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดไว้
การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เช่าที่ดินสำหรับอยู่อาศัยสำหรับพนักงานและลูกจ้างของการรถไฟ
ที่ดินของศาลเจ้าพ่อต้นไทรรับดูดวงและรับผูกดวงให้ผู้มีจิตศรัทธา
ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ"การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ"
ให้ส่งในเวลาทำการของทางราชการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ให้ส่ง ณ ภูมิลำเนาของผู้รับ
ให้ปิดประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย1ฉบับ
ถูกทุกข้อ
4. นายสัญญายื่นอุทธรณ์การประเมินที่ดินแต่ไม่ไปให้ถ้อยคำแก่ผู้พิจารณาอุทธรณ์ผู้ใดมีอำนาจยกอุทธรณ์ของนายสัญญา
ผู้พิพากษา
เจ้าพนักงานประเมิน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกเทศมนตรี
5. "ที่ดิน"หมายความถึง
พื้นที่ดินที่มีโฉนด
พื้นที่บนเขาภูพาน
บ่อน้ำของครองด่าน
ถูกทุกข้อ
6. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่นำเงินไปชำระเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกี่วันหลังจากประกาศแสดงรายการที่ดิน
15วัน
30วัน
45วัน
60วัน
7. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจนอกเขตเทสบาลคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายกอบจ.
นายกเทศมนตรี
8. การชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้กับเมืองพัทยาให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อใดหากชำระทางไปรษณีย์
เมื่อถึงเจ้าพนักงานเมืองพัทยา
เมือถึงที่ทำการของเมืองพัทยา
หลังจากวันที่ส่ง3วัน
ตั้งแต่วันที่ส่งทางไปรษณีย์
9. ช่วงเวลาใดที่เจ้าพนักงานประเมินสามารถไปในที่ดินเกี่ยวกันการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
เวลา8.30น.ถึง16.30น.
เวลาที่เจ้าของที่ดินอนุญาต
เวลาใดก็ได้ที่ไม่ใช่ยามวิกาล
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
10. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานในเขตเทศบาลคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภาตำบล
นายกเทศมนตรี
นายอเภอ
11. ภาษีบำรุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายได้ของหน่วยงานใด
อบต.
อำเภอ
เทศบาล
อบจ.
12. คณะกรรมการพิจารณาราคาปานกลางเสร็จแล้วจะต้องยื่นรายงานเพื่อปิดประกาศภายในกี่วัน
15วัน
30วัน
45วัน
60วัน
13. นายจิตมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จำนวนเงิน500บาทแต่นายจิตเจตนาแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องถามว่านายจิตจะต้องเสียเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด
50บาท
100บาท
500บาท
1,000บาท
14. ผู้อนุญาตเป็นหนังสือให้มีการยึดอายัดขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชำระภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายกเทศมนตรี
ศาล
15. สถานที่ใดเป็นที่ปิดประกาศราคาปานกลางของที่ดิน
ศาลากลางจังหวัด
ที่ว่าการอำเภอ
สำนักงานเทศบาล
ถูกทุกข้อ
16. คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลากี่ปี
2ปี
3ปี
4ปี
5ปี
17. การครอบครองของเจ้าของที่ดินได้โอนไปยังบุคคลอื่นผู้รับโอนมีหน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิมเสียภาษีบำรุงท้องที่ยกเว้นกรณีใด
มีการค้างชำระไม่เกิน5ปี
มีการชำระภาษีบำรุงท้องที่ติดต่อกันเกิน5ปี
เป็นการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล
ถูกทุกข้อ
18. คณะกรรมการพิจารณาการตีราคาปานกลางในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ
ปลัดจังหวัด
นายอำเภอ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ถูกทุกข้อ
19. การชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อใด
มีการจ่ายเงินแล้ว
เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าพนักงาน
เมื่อมีการประเมินราคาทีดินถูกต้อง
ทันทีที่เจ้าพนักงานรับเงินจากผู้เสียภาษีท้องที่
20. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนใด
เมษายน
มีนาคม
ตุลาคม
ธันวาคม