หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508    คุณเข้าสอบคนที่ 16619
1. ผู้อนุญาตเป็นหนังสือให้มีการยึดอายัดขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชำระภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายกเทศมนตรี
ศาล
2. ผู้ใดมีอำนาจสั่งการให้คณะกรรมการทำการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ได้
รัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรทสรรพากร
3. เจ้าของที่ดินในตำบลเดียวกันโดยเจ้าของเดียวกันภาษีบำรุงท้องที่มีจำนวนเท่าใดที่ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับที่ดินแปลงนั้น
1บาท
5บาท
10บาท
50บาท
4. "ที่ดิน"หมายความถึง
พื้นที่ดินที่มีโฉนด
พื้นที่บนเขาภูพาน
บ่อน้ำของครองด่าน
ถูกทุกข้อ
5. นายบุญเลี้งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นจำนวนเงิน1,000บาทแต่นายบุญเลี้งไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถามว่านายบุญเลี้งต้องเสียเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด
10บาท
100บาท
200บาท
ไม่เสียเงินเพิ่มแต่อย่างใด
6. บุคคลใดได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
นายไก่ใช้ที่เป็นสุสานและฌาปนสถานโดยรับค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดไว้
การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เช่าที่ดินสำหรับอยู่อาศัยสำหรับพนักงานและลูกจ้างของการรถไฟ
ที่ดินของศาลเจ้าพ่อต้นไทรรับดูดวงและรับผูกดวงให้ผู้มีจิตศรัทธา
ถูกทุกข้อ
7. การชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้กับเมืองพัทยาให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อใดหากชำระทางไปรษณีย์
เมื่อถึงเจ้าพนักงานเมืองพัทยา
เมือถึงที่ทำการของเมืองพัทยา
หลังจากวันที่ส่ง3วัน
ตั้งแต่วันที่ส่งทางไปรษณีย์
8. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่นำเงินไปชำระเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกี่วันหลังจากประกาศแสดงรายการที่ดิน
15วัน
30วัน
45วัน
60วัน
9. การครอบครองของเจ้าของที่ดินได้โอนไปยังบุคคลอื่นผู้รับโอนมีหน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิมเสียภาษีบำรุงท้องที่ยกเว้นกรณีใด
มีการค้างชำระไม่เกิน5ปี
มีการชำระภาษีบำรุงท้องที่ติดต่อกันเกิน5ปี
เป็นการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล
ถูกทุกข้อ
10. วิธีการยึดอายัดและวางขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระให้นำวิธีการใดมาบังคับใช้
ประมวลกฎหมายรัษฎากร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อบังคับของส่วนราชการปกครองท้องถิ่นนั้น
11. นายจิตมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จำนวนเงิน500บาทแต่นายจิตเจตนาแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องถามว่านายจิตจะต้องเสียเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด
50บาท
100บาท
500บาท
1,000บาท
12. พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่(ฉบับที่3)พ.ศ.2543ประการศใช้เมื่อใด
25 ก.พ.2543
20 มี.ค.2543
1 พ.ค.2543
31 ต.ค.2543
13. ส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่จะกำหนดโดยรูปแบบใด
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ข้อบัญญัติ
14. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจนอกเขตเทสบาลคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายกอบจ.
นายกเทศมนตรี
15. เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับกรณีใด
ที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐโดยหาผลประโยชน์จากที่ดิน
ที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใช้ในกิจการของ อบจ.โดยหาผลประโยชน์จากที่ดิน
ที่ดินเป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ถูกทุกข้อ
16. นายชูวิทย์จงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่จะได้รับโทษสถานใด
จำคุกไม่เกิน6เดือน
ปรับไม่เกิน5,000บาท
จำคุกไม่เกิน3เดือน
ปรับไม่เกิน1,000บาท
17. คณะกรรมการพิจารณาการตีราคาปานกลางในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ
ปลัดจังหวัด
นายอำเภอ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ถูกทุกข้อ
18. สถานที่ใดเป็นที่ปิดประกาศราคาปานกลางของที่ดิน
ศาลากลางจังหวัด
ที่ว่าการอำเภอ
สำนักงานเทศบาล
ถูกทุกข้อ
19. คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลากี่ปี
2ปี
3ปี
4ปี
5ปี
20. ถ้าบุคคลผู้ครอบครองที่ดินตายผู้ใดมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
ผู้อนุบาล
ทนายความ
ผู้จัดการมรดก
ผู้พิทักษ์