หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508    คุณเข้าสอบคนที่ 16303
1. นายชูวิทย์จงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่จะได้รับโทษสถานใด
จำคุกไม่เกิน6เดือน
ปรับไม่เกิน5,000บาท
จำคุกไม่เกิน3เดือน
ปรับไม่เกิน1,000บาท
2. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจนอกเขตเทสบาลคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายกอบจ.
นายกเทศมนตรี
3. ผู้ที่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาการตีราคาปานกลางคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมที่ดิน
รัฐมนตรี
4. นายบุญเลี้งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นจำนวนเงิน1,000บาทแต่นายบุญเลี้งไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถามว่านายบุญเลี้งต้องเสียเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด
10บาท
100บาท
200บาท
ไม่เสียเงินเพิ่มแต่อย่างใด
5. นายสันติขัดขวางเจ้าพนักงานในการสำรวจที่ดินจะรับโทษสถานใด
จำคุกไม่เกิน1เดือน
จำคุกไม่เกิน3เดือน
จำคุกไม่เกิน6เดือน
ได้รับโทษปรับเพียงอย่างเดียว
6. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานในเขตเทศบาลคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภาตำบล
นายกเทศมนตรี
นายอเภอ
7. เจ้าพนักงานประเมินสามารถประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินกี่ปีสำหรับกรณีที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
1ปี
3ปี
5ปี
10ปี
8. นายธานีอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสองห้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจะสามารถยื่นขอรับเงินคืนได้จากใคร
นายอำเภอ
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลสองห้อง
ถูกทุกข้อ
9. วิธีการยึดอายัดและวางขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระให้นำวิธีการใดมาบังคับใช้
ประมวลกฎหมายรัษฎากร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อบังคับของส่วนราชการปกครองท้องถิ่นนั้น
10. นายเพิ่มพูนซื้อที่ดินเพ่มขึ้นจากเพื่อนบ้านนายเพิ่มพูนแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อพนักงานประเมินภายในกี่วัน
ทันที
15วัน
30วัน
45วัน
11. นายสัญญายื่นอุทธรณ์การประเมินที่ดินแต่ไม่ไปให้ถ้อยคำแก่ผู้พิจารณาอุทธรณ์ผู้ใดมีอำนาจยกอุทธรณ์ของนายสัญญา
ผู้พิพากษา
เจ้าพนักงานประเมิน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกเทศมนตรี
12. ผู้มีอำนาจในการเปรียบเทียบกำหนดค่าปรับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้คือใคร
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายก อบต.
นายกอบจ.
13. การชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้กับเมืองพัทยาให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อใดหากชำระทางไปรษณีย์
เมื่อถึงเจ้าพนักงานเมืองพัทยา
เมือถึงที่ทำการของเมืองพัทยา
หลังจากวันที่ส่ง3วัน
ตั้งแต่วันที่ส่งทางไปรษณีย์
14. ภาษีบำรุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายได้ของหน่วยงานใด
อบต.
อำเภอ
เทศบาล
อบจ.
15. "ที่ดิน"หมายความถึง
พื้นที่ดินที่มีโฉนด
พื้นที่บนเขาภูพาน
บ่อน้ำของครองด่าน
ถูกทุกข้อ
16. พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่(ฉบับที่3)พ.ศ.2543ประการศใช้เมื่อใด
25 ก.พ.2543
20 มี.ค.2543
1 พ.ค.2543
31 ต.ค.2543
17. คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลากี่ปี
2ปี
3ปี
4ปี
5ปี
18. คณะกรรมการพิจารณาราคาปานกลางเสร็จแล้วจะต้องยื่นรายงานเพื่อปิดประกาศภายในกี่วัน
15วัน
30วัน
45วัน
60วัน
19. การครอบครองของเจ้าของที่ดินได้โอนไปยังบุคคลอื่นผู้รับโอนมีหน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิมเสียภาษีบำรุงท้องที่ยกเว้นกรณีใด
มีการค้างชำระไม่เกิน5ปี
มีการชำระภาษีบำรุงท้องที่ติดต่อกันเกิน5ปี
เป็นการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล
ถูกทุกข้อ
20. การประเมินภาษีบำรุงท้องที่ในปีแรกหากเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันเจ้าพนักงานประเมินจะดำเนินการอย่างไร
ปิดไว้ที่ว่าการอำเภอ
ปิดไว้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ปิดไว้ที่สำนักงานเทศบาล
ส่งหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่