หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 
  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508    คุณเข้าสอบคนที่ 14083
1. นายเพิ่มพูนซื้อที่ดินเพ่มขึ้นจากเพื่อนบ้านนายเพิ่มพูนแจ้งเปลี่ยนแปลงต่อพนักงานประเมินภายในกี่วัน
ทันที
15วัน
30วัน
45วัน
2. ภาษีบำรุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายได้ของหน่วยงานใด
อบต.
อำเภอ
เทศบาล
อบจ.
3. นายบุญเลี้งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นจำนวนเงิน1,000บาทแต่นายบุญเลี้งไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถามว่านายบุญเลี้งต้องเสียเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด
10บาท
100บาท
200บาท
ไม่เสียเงินเพิ่มแต่อย่างใด
4. "เจ้าของที่ดิน"หมายความถึง
บุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นิติบุคคลครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ถูกทุกข้อ
5. สถานที่ใดเป็นที่ปิดประกาศราคาปานกลางของที่ดิน
ศาลากลางจังหวัด
ที่ว่าการอำเภอ
สำนักงานเทศบาล
ถูกทุกข้อ
6. ส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่จะกำหนดโดยรูปแบบใด
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ข้อบัญญัติ
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ"การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ"
ให้ส่งในเวลาทำการของทางราชการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ให้ส่ง ณ ภูมิลำเนาของผู้รับ
ให้ปิดประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย1ฉบับ
ถูกทุกข้อ
8. คณะกรรมการพิจารณาการตีราคาปานกลางในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ
ปลัดจังหวัด
นายอำเภอ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ถูกทุกข้อ
9. ช่วงเวลาใดที่เจ้าพนักงานประเมินสามารถไปในที่ดินเกี่ยวกันการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
เวลา8.30น.ถึง16.30น.
เวลาที่เจ้าของที่ดินอนุญาต
เวลาใดก็ได้ที่ไม่ใช่ยามวิกาล
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
10. นายชูวิทย์จงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่จะได้รับโทษสถานใด
จำคุกไม่เกิน6เดือน
ปรับไม่เกิน5,000บาท
จำคุกไม่เกิน3เดือน
ปรับไม่เกิน1,000บาท
11. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนใด
เมษายน
มีนาคม
ตุลาคม
ธันวาคม
12. คณะกรรมการพิจารณาราคาปานกลางเสร็จแล้วจะต้องยื่นรายงานเพื่อปิดประกาศภายในกี่วัน
15วัน
30วัน
45วัน
60วัน
13. "ที่ดิน"หมายความถึง
พื้นที่ดินที่มีโฉนด
พื้นที่บนเขาภูพาน
บ่อน้ำของครองด่าน
ถูกทุกข้อ
14. นายจิตมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จำนวนเงิน500บาทแต่นายจิตเจตนาแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องถามว่านายจิตจะต้องเสียเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด
50บาท
100บาท
500บาท
1,000บาท
15. ผู้ใดมีอำนาจสั่งการให้คณะกรรมการทำการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ได้
รัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรทสรรพากร
16. วิธีการยึดอายัดและวางขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระให้นำวิธีการใดมาบังคับใช้
ประมวลกฎหมายรัษฎากร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อบังคับของส่วนราชการปกครองท้องถิ่นนั้น
17. ผู้ที่จะออกหนังสือให้เจ้าของที่ดินส่งบัญชีมาตรวจสอบเพื่อเร่งรัดภาษีบำรุงท้องที่
นายอำเภอ
เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำนัน
18. การตีราคาปานกลางของที่ดินมีหลักเกณฑ์อย่างไร
นำราคาที่ดินซึ่งขายโดยสุจริตครั้งสุดท้ายอย่างน้อย3รายมาคำนวน
ราคาที่ดินที่นำมาคำนวนถัวเฉลี่ยต้องตีราคาครั้งสุดท้ายไม่เกิน1ปีก่อนวันตีราคา
การตีราคาไม่ให้คำนวนราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเข้าไปด้วย
ถูกทุกข้อ
19. พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่(ฉบับที่3)พ.ศ.2543ประการศใช้เมื่อใด
25 ก.พ.2543
20 มี.ค.2543
1 พ.ค.2543
31 ต.ค.2543
20. นายสันติขัดขวางเจ้าพนักงานในการสำรวจที่ดินจะรับโทษสถานใด
จำคุกไม่เกิน1เดือน
จำคุกไม่เกิน3เดือน
จำคุกไม่เกิน6เดือน
ได้รับโทษปรับเพียงอย่างเดียว