หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508    คุณเข้าสอบคนที่ 16670
1. ผู้ใดมีอำนาจสั่งการให้คณะกรรมการทำการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ได้
รัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรทสรรพากร
2. ส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่จะกำหนดโดยรูปแบบใด
กฎกระทรวง
เทศบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ข้อบัญญัติ
3. วิธีการยึดอายัดและวางขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระให้นำวิธีการใดมาบังคับใช้
ประมวลกฎหมายรัษฎากร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อบังคับของส่วนราชการปกครองท้องถิ่นนั้น
4. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานในเขตเทศบาลคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภาตำบล
นายกเทศมนตรี
นายอเภอ
5. นายสันติขัดขวางเจ้าพนักงานในการสำรวจที่ดินจะรับโทษสถานใด
จำคุกไม่เกิน1เดือน
จำคุกไม่เกิน3เดือน
จำคุกไม่เกิน6เดือน
ได้รับโทษปรับเพียงอย่างเดียว
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ"การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ"
ให้ส่งในเวลาทำการของทางราชการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ให้ส่ง ณ ภูมิลำเนาของผู้รับ
ให้ปิดประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย1ฉบับ
ถูกทุกข้อ
7. "เจ้าของที่ดิน"หมายความถึง
บุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นิติบุคคลครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ถูกทุกข้อ
8. ผู้ที่จะออกหนังสือให้เจ้าของที่ดินส่งบัญชีมาตรวจสอบเพื่อเร่งรัดภาษีบำรุงท้องที่
นายอำเภอ
เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำนัน
9. การชำระภาษีบำรุงท้องที่ผ่านตั๋วแลกเงินของธนาคารให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อใด
ตามวันที่ลงในตั๋วแลกเงิน
ตามที่เจ้าพนักงานได้รับตั๋วแลกเงิน
ตามวันที่ชำระผ่านธนาคาร
ตามวันที่ไปรษณีย์ส่งถึง
10. การตีราคาปานกลางของที่ดินมีหลักเกณฑ์อย่างไร
นำราคาที่ดินซึ่งขายโดยสุจริตครั้งสุดท้ายอย่างน้อย3รายมาคำนวน
ราคาที่ดินที่นำมาคำนวนถัวเฉลี่ยต้องตีราคาครั้งสุดท้ายไม่เกิน1ปีก่อนวันตีราคา
การตีราคาไม่ให้คำนวนราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเข้าไปด้วย
ถูกทุกข้อ
11. นายชูวิทย์จงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่จะได้รับโทษสถานใด
จำคุกไม่เกิน6เดือน
ปรับไม่เกิน5,000บาท
จำคุกไม่เกิน3เดือน
ปรับไม่เกิน1,000บาท
12. เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับกรณีใด
ที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐโดยหาผลประโยชน์จากที่ดิน
ที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใช้ในกิจการของ อบจ.โดยหาผลประโยชน์จากที่ดิน
ที่ดินเป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ถูกทุกข้อ
13. ข้อยกเว้นที่บุคคลธรรมดาที่อยู่อาศัยของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ที่ดินนอกเขตเทศบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน10ไร่แต่จะน้อยกว่า5ไร่ไม่ได้
ที่ดินในเขตเทศบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน5ไร่แต่จะน้อยกว่า3ไร่ไม่ได้
ที่ดินในเขตเมืองพัทยาให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน100ไร่แต่จะน้อยกว่า50ตารางวาไม่ได้
ถูกทุกข้อ
14. คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลากี่ปี
2ปี
3ปี
4ปี
5ปี
15. บุคคลใดได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
นายไก่ใช้ที่เป็นสุสานและฌาปนสถานโดยรับค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดไว้
การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เช่าที่ดินสำหรับอยู่อาศัยสำหรับพนักงานและลูกจ้างของการรถไฟ
ที่ดินของศาลเจ้าพ่อต้นไทรรับดูดวงและรับผูกดวงให้ผู้มีจิตศรัทธา
ถูกทุกข้อ
16. ผู้อนุญาตเป็นหนังสือให้มีการยึดอายัดขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชำระภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายกเทศมนตรี
ศาล
17. ช่วงเวลาใดที่เจ้าพนักงานประเมินสามารถไปในที่ดินเกี่ยวกันการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
เวลา8.30น.ถึง16.30น.
เวลาที่เจ้าของที่ดินอนุญาต
เวลาใดก็ได้ที่ไม่ใช่ยามวิกาล
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
18. ภาษีบำรุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายได้ของหน่วยงานใด
อบต.
อำเภอ
เทศบาล
อบจ.
19. นายบุญเลี้งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่เป็นจำนวนเงิน1,000บาทแต่นายบุญเลี้งไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถามว่านายบุญเลี้งต้องเสียเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด
10บาท
100บาท
200บาท
ไม่เสียเงินเพิ่มแต่อย่างใด
20. ถ้าบุคคลผู้ครอบครองที่ดินตายผู้ใดมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
ผู้อนุบาล
ทนายความ
ผู้จัดการมรดก
ผู้พิทักษ์