หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
 


  เจ้าของข้อมูล
คุณ 
  รายละเอียดเจ้าของ Blog
   บทความต่างๆ
   แสดงความคิดเห็น
 รายชื่อข้อสอบ คุณ


พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508    คุณเข้าสอบคนที่ 17245
1. วิธีการยึดอายัดและวางขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระให้นำวิธีการใดมาบังคับใช้
ประมวลกฎหมายรัษฎากร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่ง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อบังคับของส่วนราชการปกครองท้องถิ่นนั้น
2. ผู้อนุญาตเป็นหนังสือให้มีการยึดอายัดขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชำระภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายกเทศมนตรี
ศาล
3. นายสัญญายื่นอุทธรณ์การประเมินที่ดินแต่ไม่ไปให้ถ้อยคำแก่ผู้พิจารณาอุทธรณ์ผู้ใดมีอำนาจยกอุทธรณ์ของนายสัญญา
ผู้พิพากษา
เจ้าพนักงานประเมิน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกเทศมนตรี
4. ผู้ที่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาการตีราคาปานกลางคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมที่ดิน
รัฐมนตรี
5. การประเมินภาษีบำรุงท้องที่ในปีแรกหากเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันเจ้าพนักงานประเมินจะดำเนินการอย่างไร
ปิดไว้ที่ว่าการอำเภอ
ปิดไว้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ปิดไว้ที่สำนักงานเทศบาล
ส่งหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
6. เจ้าของที่ดินในตำบลเดียวกันโดยเจ้าของเดียวกันภาษีบำรุงท้องที่มีจำนวนเท่าใดที่ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับที่ดินแปลงนั้น
1บาท
5บาท
10บาท
50บาท
7. ข้อยกเว้นที่บุคคลธรรมดาที่อยู่อาศัยของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ที่ดินนอกเขตเทศบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน10ไร่แต่จะน้อยกว่า5ไร่ไม่ได้
ที่ดินในเขตเทศบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน5ไร่แต่จะน้อยกว่า3ไร่ไม่ได้
ที่ดินในเขตเมืองพัทยาให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน100ไร่แต่จะน้อยกว่า50ตารางวาไม่ได้
ถูกทุกข้อ
8. บุคคลใดได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
นายไก่ใช้ที่เป็นสุสานและฌาปนสถานโดยรับค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดไว้
การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เช่าที่ดินสำหรับอยู่อาศัยสำหรับพนักงานและลูกจ้างของการรถไฟ
ที่ดินของศาลเจ้าพ่อต้นไทรรับดูดวงและรับผูกดวงให้ผู้มีจิตศรัทธา
ถูกทุกข้อ
9. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่นำเงินไปชำระเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกี่วันหลังจากประกาศแสดงรายการที่ดิน
15วัน
30วัน
45วัน
60วัน
10. คณะกรรมการพิจารณาการตีราคาปานกลางในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ
ปลัดจังหวัด
นายอำเภอ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ถูกทุกข้อ
11. ผู้มีอำนาจในการเปรียบเทียบกำหนดค่าปรับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้คือใคร
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
นายก อบต.
นายกอบจ.
12. ผู้ใดมีอำนาจสั่งการให้คณะกรรมการทำการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ได้
รัฐมนตรี
ผู้ว่าราชการจังหวัด
อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรทสรรพากร
13. การชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้กับเมืองพัทยาให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อใดหากชำระทางไปรษณีย์
เมื่อถึงเจ้าพนักงานเมืองพัทยา
เมือถึงที่ทำการของเมืองพัทยา
หลังจากวันที่ส่ง3วัน
ตั้งแต่วันที่ส่งทางไปรษณีย์
14. "เจ้าของที่ดิน"หมายความถึง
บุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นิติบุคคลครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ถูกทุกข้อ
15. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานในเขตเทศบาลคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานสภาตำบล
นายกเทศมนตรี
นายอเภอ
16. พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่(ฉบับที่3)พ.ศ.2543ประการศใช้เมื่อใด
25 ก.พ.2543
20 มี.ค.2543
1 พ.ค.2543
31 ต.ค.2543
17. การชำระภาษีบำรุงท้องที่ผ่านตั๋วแลกเงินของธนาคารให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อใด
ตามวันที่ลงในตั๋วแลกเงิน
ตามที่เจ้าพนักงานได้รับตั๋วแลกเงิน
ตามวันที่ชำระผ่านธนาคาร
ตามวันที่ไปรษณีย์ส่งถึง
18. ผู้ที่จะออกหนังสือให้เจ้าของที่ดินส่งบัญชีมาตรวจสอบเพื่อเร่งรัดภาษีบำรุงท้องที่
นายอำเภอ
เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำนัน
19. คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลากี่ปี
2ปี
3ปี
4ปี
5ปี
20. ถ้าบุคคลผู้ครอบครองที่ดินตายผู้ใดมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
ผู้อนุบาล
ทนายความ
ผู้จัดการมรดก
ผู้พิทักษ์