หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
หัวข้อข่าวสาร :

 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ศรช. , กรณีพิเศษ , กศน. , อบจ. , สอศ. , เทศบาลตำบล


ประกาศวันที่ : 15 มิ.ย. 2556
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 2232 คน
ที่มา : www.thaionline1.com

รายละเอียดของข่าวสาร

เตรียมสอบครูผู้ช่วย  ศรช. ,  กรณีพิเศษ , กศน. , อบจ. , สอศ. , เทศบาลตำบล
,วิชาชีพครูมาตรฐาน 1-9  ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

คู่มือเตรียมสอบครู  ศรช.  ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกจังหวัด
ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12373


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน
ทุกจังหวัด ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
-
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาไทย
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
-
นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.
-
นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
-
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
- แนวคิด หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต
-
แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
- แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน
-
ความรู้เกี่ยวกับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. และ ข. ครูผู้ช่วย
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12568


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ภาค ก.
ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
-
แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ)
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ.2555
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
- แนวข้อสอบ
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
-
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-
ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และแก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
-
แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
-
แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
-
แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
ภาค ข.
ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
(เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-
แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-
แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-
แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-
แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
(ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ +
ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1000 ข้อ รวมเป็น 2 ชุด = 798
บาท)
สามารถเลือกเอาเฉพาะ ภาค ก. หรือ ภาค ข. ก็ได้นะครับ (ชุดละ 399
บาท)คู่มือเตรียมสอบ บรรจุครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) "30
วิชาเอก" ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12546


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบรรจุครูกรณีพิเศษใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรอบรู้
-
แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
-
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
-
นโยบายแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
(พระราชบัญญัติ)
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ
-
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
ความรู้ความสามารถทั่วไป
-
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อวิชาภาษาไทย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-
แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-
แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-
แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-
แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-
แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-
แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษาคู่มือเตรียมสอบ ครูการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
ทั่วประเทศ ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12520


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครู กศน. ทั่วประเทศ
ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ
และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2546
- พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
- สรุป
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
- แนวข้อสอบ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ.
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
- นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน. 2555
- บทบาทและภาระกิจของ กศน. ตำบล
-
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนคู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. ทั่วประเทศ
ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12301


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.ทั่วประเทศ
ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบ 1500
ข้อ
ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
-
แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
-
แนวข้อสอบเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
ในปัจุบัน
วิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ.
2546
กฎหมายจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ อบจ.
-
แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
-
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลา
กฎหมายการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
-
นโยบาย อบจ.นครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
-
แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
(AEC)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
-
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-
แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-
แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษ
-
แนวข้อสอบการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก
(เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)


คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวะ (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11597


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ.
ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบ 1500
ข้อ
ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย
และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(พระราชบัญญัติ)
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ
พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547
-
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546
-
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551
- แนวข้อสอบกฎ
ระเบียบ
เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
-
แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-
แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก
(เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบล ทั่วประเทศ
ที่เปิดสอบ ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12317


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยเทศบาลตำบล
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก
-
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ.
ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา
-
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-
แนวข้อสอบสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
-
แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพตรู
-
แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบ
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
- แนวข้อสอบเรื่องการปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
-
แนวข้อสอบเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- แนวข้อสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
- แนวข้อสอบ ความเป็นพลเมืองดี
- แนวข้อสอบ
การการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
- แนวข้อสอบ
การจัดการความรู้คู่มือเตรียมสอบ ใบประกอบวิชาชีพครูมาตรฐาน 1-9
ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9158


จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่
1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจาก

หนังสือมากกว่า สิบเล่ม โจทย์พร้อมเฉลย เทคนิคการคำนวณ วิธีลัด และการเดาโจทย์

สามารถซื้อได้ทั้ง 1-9 มาตราฐาน (399 บาท) หรือ เอาบางมาตราฐาน 399 บาท
เหมือนกันครับ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
มาตรฐานที่ 2
การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4
จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6
การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL  สามารถนำไปปริ้นได้เลย 
ในราคาชุดละ 399  บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น.
วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่   083-067-4168  หรือ
ส่ง  SMS  /  WhatsApp  ,  LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ  โอนเงินแล้วแจ้งที่    
lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา
เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2.
ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6 
ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม
3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai
& Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 
130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชการ

 
ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพห้ามกล่าวอ้างอิงถึงชื่อบุคคลอื่นและห้ามลงข้อความโฆษณา มิฉะนั้นท่านจะโดนบล็อกไม่ให้ใช้งานอีก)
ข้อความ :
โดย :
E-mail :
คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแน่ใจว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ ข้อความต่อว่าให้ร้ายผู้อื่น มิฉะนั้นข้อมูลนี้จะโดนลบทิ้งทันที
 

©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526