หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
เมนูคนสอบ
   คุยข้อมูลทั่วไป
   คุยปรึกษาเรื่องข้อสอบ
   คุยเรื่องการเดินทาง
   คุยแนะนำเทคนิคการสอบ
   คุยเรื่อง สอบกพ.
   คุยเรื่อง สอบท้องถิ่น
   คุยเรื่อง สอบครู
   คุยเรื่อง งานทั่วไป
   ร้องเรียนการสอบ
   คุยเรื่อง ตัวอย่างข้อสอบ
 เนื้อหาน่ารู้
 ความรู้วิชาภาษาไทย
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
ภาคความรู้ภาษาไทย

การสรุปความและการจับใจความ

            การอ่านเพื่อสรุปความและจับใจความ ควรอ่านไปให้ตลอดเรื่องแต่อย่าเพิ่งสรุป เมื่อ่านจบเรื่องแล้วจะต้องจับใจความให้ได้ดังต่อไปนี้

1. ต้องหาใจความสำคัญของเรื่องให้ได้
ใจความสำคัญ จะปรากฎอยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่ง หรือย่อหน้าใดย่อหน้าหนึ่ง ส่วนข้อความอื่นจะเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนขยายใจความสำคัญ แต่ก็ไม่แน่เสมอไป บางครั้งประโยคที่เป็นใจความสำคัญ อาจจะอยู่ ตอนต้น หรือตอนท้ายของเรื่องก็ได้

2. เนื้อเรื่องและส่วนประกอบหลัก ที่จะนำมาขยายความสำคัญโดยตรง และส่วนประกอบย่อยอื่นๆ จะเป็นส่วนขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นคือ

- ทำให้ทราบใจความสำคัญว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้าง
- มีความต่อเนื่องกันมาอย่างไร
- ขยายความเข้าใจได้ชัดเจน
- สรุปใจความได้

           เมื่อพิจารณาได้ดังนี้แล้ว จึงนำความเข้าใจ จากการอ่านมาสรุปเนื้อความ บทความหรือเรื่องราวที่อ่านเพื่อนำมาจับใจความให้ได้ว่า ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? เมื่อไหร่? อย่างไร? เมื่อจับใจความและเข้าใจได้ดังนี้แล้ว จึงจะนำความเข้าใจไปตอบคำถามที่กำหนดให้

 

 บทความน่ารู้จากสมาชิก
©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526