หน้าแรก l ตั้งเป็นหน้าแรก l สมัครสมาชิก l อัตราค่าโฆษณา l ติดต่อสอบถาม l เข้าสู่ระบบ
เมนูคนสอบ
   คุยข้อมูลทั่วไป
   คุยปรึกษาเรื่องข้อสอบ
   คุยเรื่องการเดินทาง
   คุยแนะนำเทคนิคการสอบ
   คุยเรื่อง สอบกพ.
   คุยเรื่อง สอบท้องถิ่น
   คุยเรื่อง สอบครู
   คุยเรื่อง งานทั่วไป
   ร้องเรียนการสอบ
   คุยเรื่อง ตัวอย่างข้อสอบ
 เนื้อหาน่ารู้
 ความรู้วิชาภาษาไทย
 ความรู้ความสามารถทั่วไป
 
  ((แม่นมากๆ))แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 2559   51
  แนวข้อสอบ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   8
  [เตรียมสอบ]แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ โรงงานยาสูบ   11
  แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI   21
  แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI   25
  แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบเก่า ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556   15787
  แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 2   18398
  แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล   9069
  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล   24394
  ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป   9622
  แนวข้อสอบอนุกรม ชุดที่ 1   7967
  แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3   80247
  ความรู้ทางหลักการบัญชี   74983
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547   15355
  ความรุ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ใช้ในการปฏิบัติงานธุรการ   39023
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม   8915
  ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป   12177
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   22074
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543   27103
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540   51084
  พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508   10343
  พระราชบัญญัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522   8278
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551   40454
  งานทะเบียนทั่วไปและงานทะเบียนครอบครัว   13882
  พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478   6569
  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535   9105
  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2538   9531
  พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505   6578
  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534   12780
  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526   9060
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550   7363
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550   7605
  หลักธรรมะที่สำคัญ   6774
  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง   6903
  กลุ่มพลังมวลชนและอาสาสมัคร   6413
  หลักการบริหารของปลัดอำเภอ   5323
  การปฏิบัติงานของปลัดอำเภอและแผนพัฒนาอำเภอ   5312
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542   12242
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   9262
  ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   8448
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   22195
  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   21928
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   19333
  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม เศรษฐกิจ พ.ศ.2550-2551   9999
  พระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยามารยาทตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ.2526   6355
  พระราชบัญญัติระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528   16591
  ภาษาอังกฤษ   7389
  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3   27410
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3   7533
  พระราชบัญญัติประปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545   6117
  ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546   10660
  ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547   5918
  ข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537   27267
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548   5844
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   44366
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   27479
  พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542   9535
  พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542   14291
  พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2495   15323
  พรบ.การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   27445
  ระเบียบฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   7776
  ระเบียบฯ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   11499
  ระเบียบฯการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538   30299
  พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508   18295
  พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475   21486
  พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510   20805
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   19550
  พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   28242
  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   11535
  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   26744
  เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน   35071
  กฏหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยและนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน   10122
  ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีปฏิบัติงานชุมชน   9060
  ปฏิบัติการสำนักงาน   3872
  เจ้าหน้าที่ธุรการ   39037
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526   56755
  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   40963
  เหตุการณ์ปัจจุบัน(การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)   110873
  กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา   7747
  กฏหมายระเบียบที่ใช้ในการปฎิบัติงานราชการ (อบต.)   8464
  วิชาการศึกษา(วิชาชีพครู)   18160
  ความรู้ความสามารถทั่วไป   22586
  ภาษาไทย   12293

พบทั้งหมด 83 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 


 บทความน่ารู้จากสมาชิก
©  Copyright 2006 konsorb.com All rights reserved. by http://www.konsorb.com/
konsorb@hotmail.com  โทร. 086-8664526